യൂറോപ്പ് ജർമ്മനി കൺട്രീസിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ👇👇

നമസ്കാരം എന്ന് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ വച്ച് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന യൂറോപ്പ് ജർമ്മനി ഗൾഫ് കൺട്രീസിലേക്കുള്ള 30ലധികം കമ്പനികളിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഏകദേശം 20ലധികം ഒഴിവുകളിലേക്ക് സ്ത്രീകൾക്കും.

   

പ്രശസ്തനും വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന നിരവധി ഒഴിവുകളും ഉണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള നാട്ടിലും നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതായി നമ്മുടെ പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top