ശിവന്റെ അമ്പലത്തിൽ തൊഴാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്, പ്രാർത്ഥന ഫലിക്കില്ല,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചിത്രപ്രസാദിയാണ് ശിവ ഭഗവാൻ അതേപോലെതന്നെയും ശിപ്രകോപിയും ആണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഭക്തിയും അതും സത്യമുള്ളതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ സമർപ്പിക്കാൻ ഒരു കാണിക്കുകയും.

   

ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു നുള്ള് ജലമോ ഒരു നുള്ള പൂവും പോലും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കരുണാമയനാണ് ഭഗവാൻ മഹാദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ തെറ്റ് ചെയ്താലും ചിത്രകോപിയും ആണ് ഭഗവാൻ ശിക്ഷ വലുതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കുവാനും രക്ഷിക്കുവാനും നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കുവാനും .

ഒക്കെയും കഴിയുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചനാഥനാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം അച്ഛനാണ് ശിവൻ അച്ഛനാണ് സാക്ഷാൽ മഹാദേവൻ പരമേശ്വരൻ എന്നും പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top