10 ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ സഹായം ഈട് നൽകേണ്ട ലഭിക്കുവാൻ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഈ ഇടുന്ന നൽകാതെ എന്ന് 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെയും നിലവിലുള്ള ഒരു പദ്ധതിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് പൊതുമേഖല ബാങ്കുകൾ പ്രാദേശിക റൂറൽ ബാങ്കുകൾ.

   

കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകൾ സ്വകാര്യബാങ്കുകൾ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പദ്ധതി അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ വിശദവിവരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോലേക്ക് ചെയ്ത സപ്പോർട്ട് കൂടി ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്നവർ പേജ് കൂടി ചെയ്യുക.

2015 കേന്ദ്രസർക്കാർ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന അഥവാ പി എം വൈ പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് ഈടില്ലാതെ 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ നിങ്ങൾക്ക് വായ്പ ലഭിക്കുന്ന മുദ്ര ലോണിനെയും മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.

https://youtu.be/SSBxcg6_emE

Scroll to Top