കുടിശ്ശിക 8000 ഉടൻ വിതരണം മിനിമം ബാലൻസ്, എടിഎം ചാർജ് നിർത്തി

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുവാനും വീഡിയോലേക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് തീരുമാനം മറക്കാതിരിക്കുക ആദ്യത്തെ അറിയിപ്പ് സംസ്ഥാനത്തെ അറബ് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ക്ഷേമപെൻഷൻ ഗുണം വക്താക്കൾക്കും ജൂൺ മാസത്തെ പെൻഷൻ 1600 രൂപ ലഭിച്ച തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് വെള്ളിയാഴ്ച മുതലാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക്.

   

പെൻഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് തുടങ്ങി അദ്ദേഹം ഇന്നും നാളെയും ആയിട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് തുകയെത്തുന്നവർക്കെല്ലാം ലഭിക്കും പെൻഷൻ തുകയിൽ കേന്ദ്ര വിഹിതം ഉള്ളവർക്ക് ആ തുക കുറച്ചേയും 1400 1300 എന്നിങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് കേന്ദ്ര വിഹിതം അനുവദിക്കുന്ന മുറക്കെയും .

ഇവർക്ക് ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞ 200 മുതൽ 500 രൂപ വരെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതുമാണ് വീടുകളിൽ സഹകരണസംഘം ജീവനക്കാർ വഴിയും പെൻഷൻ തുക എത്തിച്ചേരുന്നവർക്ക് തിങ്കളാഴ്ച മുതലായിരിക്കും പെൻഷൻ വിതരണം സജീവമാകുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/CSk47lG3tbk

Scroll to Top