ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് ഇവരെല്ലാം ലിസ്റ്റിൽ|പുതിയ അപേക്ഷ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം സാധാരണക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനം കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും വരുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യം എമ്പാടും ലഭിക്കുന്ന ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ജൻ ആരോഗ്യ യോജന കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡിൽ പുതിയ അംഗങ്ങളെ ചേർക്കുന്നതും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടതും ഏറ്റവും നിർണായകരമായിട്ടുള്ള അറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി കഴിഞ്ഞദിവസമാണ്.

   

ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാന അറിയിപ്പ് എന്ന് ചേർന്നിട്ടുള്ളത് റേഷൻകാർഡും ആധാറും ഉള്ള ഒരു വിഭാഗം ആളുകളിലെ ലിസ്റ്റിൽ പുതിയതായിട്ട് ചേർക്കുവാനായിട്ട് പോകുകയാണ് എന്ന കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ പ്രധാന അറിയിപ്പ് വന്നുചേർന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും ഒരുപക്ഷേ ഇതിന്റെ ആനുകൂല്യം വാങ്ങുന്നവർ ഇനി ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത ഇപ്പോൾ 55 കോടി വെള്ളം വരുന്ന ആളുകൾക്കും ലഭിച്ച ചേരുന്ന സേവനമാണ് ഇനി 12 കോടികളും വരുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും അധികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 12 കോടികളും കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇനി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/Is-_5vuNhh0

Scroll to Top