നിങ്ങളുടെ വീടിന്‌ ഇങ്ങനെയാണോ പടി വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് വന്നാൽ വാസ്തു ഭാഗ്യം,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരു വീടിനെയും സാമ്പത്തിക ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുവാൻ ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ജീവിതവിജയം ഉണ്ടാകുവാൻ വാസ്തു പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആ വീട്ടിലെ പടികളുടെ സ്ഥാനം പടികളുടെ എണ്ണം എന്നു പറയുന്നത് ഒരു വീടിന്റെ പടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഇടമാണ് അതിനെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമുണ്ട് വാസ്തു നിർദേശിക്കുന്ന ചില ഘടനയും രീതിയും .

   

ഉണ്ട് അതുപ്രകാരം അല്ല ഒരു വീട്ടിൽ പടികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാസ്തു ദോഷത്തിന് കാരണമാകും ആ വീട്ടിലെ വളർച്ച മുരടിക്കുവാൻ ആയിട്ട് അത് കാരണമാകുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന വാസ്തു പറയുന്ന സ്ഥാനത്താണോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പടികൾ നിൽക്കുന്നത് പടികൾ .

സ്ഥാനത്താണ് പടികൾ ഉള്ളവരുടെ സ്ഥാനം നൽകുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം പാലിച്ചിട്ടാണോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഹാഭാഗ്യം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങളുടെ വീടിനെ വാസ്തു ദോഷമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇതിനു കുറച്ചു കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top