മസ്റ്ററിങ് ചെയ്തോ ക്ഷേമപെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർക്ക് 3 അറിയിപ്പുകൾ

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക സുരക്ഷ പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ ആനുകൂല്യം 1600 രൂപ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർ എല്ലാവരും 2024 ജൂലൈ മാസം മുതൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിപ്പുകൾ ആണ് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് .

   

എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ തന്നെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ക്ഷേമപെൻഷൻ വിതരണം അത് പൂർണതോതിൽ തന്നെ 2024 ജനുവരി മാസത്തെ പൂർത്തിയാകാറായിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ സഹായം എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കൈകളിലും വിതരണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിതരണം പൂർത്തിയാക്കുകയും.

ചെയ്യും ഇനി പിന്നീട് ശേഷിക്കുന്ന അഞ്ചുമാസത്തെ കുടിശികയിൽ ഈ മാസം വീണ്ടും നമുക്ക് സഹായമുണ്ട് അതായത് ജൂലൈ മാസം ഒടുവിൽ നമുക്ക് സഹായമുണ്ട് ഇനി എല്ലാ മാസങ്ങളിലും നമ്മുടെ നമുക്ക് സഹായമുണ്ട് തന്നെയാണ് സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനെയും കാണുക.

https://youtu.be/iVxSa980ksg

Scroll to Top