റേഷൻകാർഡുകൾക്ക് ജൂലൈ മാസം 3 പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്ത് റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകളുടെയും എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ ആണ് ഈ ജൂലൈ മാസം വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ളത് റേഷൻ കടകൾ സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ താൽക്കാലികമായി മുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ വീഡിയോയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് 2024 ജൂലൈ മാസത്തിലെ റേഷൻ വിതരണം ആരംഭിക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

   

പക്ഷേ നാൾ ഇതുവരെയായിട്ടും ഇതുവരെയായിട്ടും വിതരണം ഇതുവരെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല റേഷൻ കടയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന നിരാശരായിട്ട് മടങ്ങേണ്ട സാഹചര്യം റേഷൻ വ്യാപാരികളുടെ കടയടപ്പ് സമരം കൂടി രണ്ടുദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ മാസം എട്ടോ ഒൻപതോ തീയതിയിൽ റേഷൻ വ്യാപാരികളുടെ സമ്പൂർണ്ണ കടയടച്ചിട്ടുള്ള സമരത്തിലും ഇപ്പോൾ നീങ്ങുകയാണ് ഇതൊരു താൽക്കാലിക സൂചനകൾ മാത്രമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ റേഷൻ വ്യാപാരികളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ.

അത് നിലവിൽ വേദന പരിഷ്കരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവിധ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതിലൊക്കെ നിർണായ തീരുമാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപാരികൾക്ക് അനുകൂലമാകുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ഒന്നും കൈക്കൊണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ ഇത് പൂർണ്ണതയിൽ തന്നെ വീണ്ടും സമരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/SfJ8QOuvp9Q

Scroll to Top