നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന മറുപടി. നല്ല സമയം വരുന്നു.

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന പലകാര്യങ്ങളും തൊടുപുഴയിലൂടെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നത് വസ്തുവം തന്നെയാണ് അത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ചില സവിശേഷമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ തൊടുപുഴയിലൂടെയും വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിനായിട്ട് ഏവരും ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്നതായ.

   

ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന കാര്യമാകുന്നു ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ചിത്രങ്ങളാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രസാദവും രണ്ടാമത്തേത് സർവ്വ ദേവത ചൈതന്യവും കുടികൊള്ളുന്ന നിലവിളക്കാകുന്നു ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇഷ്ട ദേവതയും മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് കൊണ്ട് തന്നെയും നിങ്ങൾ ഒരു ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക .

ഏവരും ഒരു ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നു തന്നെയാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് പരാമർശിക്കാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് അതിനു മുന്നോടിയായി നാളെ നടത്തുന്ന വിശേഷാൽ മഹാലക്ഷ്മി പൂജയുടെ ഭാഗമാകുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top